AVIEN.PL | Internetowa sprzedaż hurtowa

Reklamacje

 

 

 

 

- Jeśli zakupiony towar jest wadliwy, konsument ma pr prawo do reklamacji. Aby reklamacja została właściwie oceniona, konieczne jest, aby reklamowany towar był czysty, kompletny i zgodny z przepisami higienicznymi lub ogólnymi zasadami higieny.

- Oprócz ogólnie znanych zasad, konsument musi również przestrzegać warunków określonych dla użytkowania towaru w karcie gwarancyjnej lub instrukcji obsługi podczas korzystania z towaru, używać i dbać o towar zgodnie z jego naturalnym okresem użytkowania, a ponadto nie może zrywać plomb, jeśli towar jest zaplombowany.W zastępstwie złożenia reklamacji:


- Dowód zakupu (paragon lub faktura) jest zawsze wystarczający do dochodzenia pr odpowiedzialności za wady (reklamacja). Przedstawienie dowodu zakupu dla celów reklamacji jest również wystarczające w pr przypadku, gdy karta gwarancyjna została wydana, ale klient ją zgubił. W tym przypadku pr roszczenie zostanie uznane.Odpowiedzialność hurtowni internetowej ATRIA.SK


- Przy sprzedaży towarów sprzedawca odpowiada za to, że towar jest zgodny z umową kupna-sprzedaży konsumenckiej, tzn. że rzecz sprzedana ma cechy jakościowe i użytkowe wymagane w umowie, opisane przez sprzedawcę, producenta lub jego przedstawiciela, albo oczekiwane na podstawie ich reklamy, prip. jakość i użyteczność rzeczy są tego rodzaju, jak zwykle dla rzeczy, tak że odpowiada ona wymaganiom pr prawa, jest w określonej, odpowiedniej ilości, miarze lub wadze i nadaje się do celu określonego przez sprzedawcę w sposobie użycia rzeczy lub do którego rzecz jest zwykle używana.


- Jeżeli towar jest wadliwy w momencie otrzymania go przez konsumenta, stanowi to naruszenie umowy konsumenckiej sprzedaży.

- Sprzedawca odpowiada wobec konsumenta za wady, które ujawniają się jako naruszenie umowy konsumenckiej sprzedaży po otrzymaniu towaru w okresie gwarancji. W takim przypadku pr sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wadę bez konieczności badania warunków okresu gwarancji.


- Klientowi należy wydać dokument dotyczący otrzymanej reklamacji, zawierający datę złożenia reklamacji, rodzaj reklamowanego towaru, datę i miejsce zakupu towaru, cenę zakupu towaru.

- Jeżeli konsument zgłasza reklamację dotyczącą wad towaru, pracownik działu reklamacji jest zobowiązany do właściwego rozpatrzenia reklamacji i podjęcia decyzji o jej rozpatrzeniu. Rozpatrzenie reklamacji nie może jednak trwać dłużej niż 30 dni od daty zgłoszenia reklamacji.


Terminy reklamacyjne

- Sprzedawca odpowiada za wady towarów nieżywnościowych przez 24 miesiące od daty otrzymania towaru przez konsumenta, chyba że na towarze, jego opakowaniu, instrukcji lub karcie gwarancyjnej podano dłuższy termin. Sprzedawca określi warunki i zakres tej dłuższej gwarancji w karcie gwarancyjnej.


- Sprzedawca nie wydaje kart gwarancyjnych, chyba że zażąda tego konsument. Na wniosek konsumenta sprzedawca wystawia świadectwo gwarancyjne. Jeżeli charakter towarów na to pozwala, wystarczy wydać konsumentowi dowód zakupu zamiast karty gwarancyjnej. Należy wyjaśnić konsumentowi, że dowód zakupu jest wystarczający do zaspokojenia roszczenia.

- Sprzedawca wystawia karty gwarancyjne w przypadku okresów gwarancji dłuższych niż 24 miesiące przewidzianych dla jego własnych produktów oraz dla towarów sprzedanych, w przypadku których karta gwarancyjna została zapakowana wraz z produktem przez dostawcę.


- Jeżeli roszczenie zostanie zaspokojone przez naprawę, okres gwarancji ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia roszczenia do dnia, w którym konsument jest zobowiązany odebrać towar po zakończeniu naprawy, nawet w pr przypadku, gdy kupujący tego nie uczynił. Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu potwierdzenie daty, w której Kupujący skorzystał z tego uprawnienia pr, a także wykonania naprawy i czasu jej trwania.

- Jeżeli zaspokojenie roszczenia następuje przez wymianę wadliwego towaru na towar bez wad, nowy termin gwarancji na nowy towar biegnie na nowo od dnia otrzymania nowego towaru lub od dnia, w którym Klient był zobowiązany odebrać towar po zaspokojeniu roszczenia.


- W pr przypadku, gdy konsument nie odebrał rzeczy po rozpatrzeniu reklamacji (maksymalnie po upływie 30 dni od otrzymania reklamacji), mimo że został prawidłowo powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym z żądaniem odbioru rzeczy, sprzedawca postępuje w następujący sposób:

 


Pruprawnienia konsumenta - kupującego z ATRIA.SK


- W przypadku wad towaru, na które konsument powołuje się w okresie gwarancji, pr ma prawo w przypadku wad usuwalnych do bezpłatnego usunięcia wady w sposób prawidłowy i terminowy.Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wady bez zbędnej zwłoki. Nieracjonalność kosztów jest oceniana przez kierownika operacji handlowej zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od działu sprzedaży i marketingu. Oceni on również możliwość wymiany wadliwego elementu na wolny od wad. Przy wymianie elementu nie ma znaczenia, czy był on już używany.

- W przypadku wad, których nie można usunąć i które uniemożliwiają prawidłowe używanie rzeczy jako rzeczy niewadliwej, konsument ma prprawo:

- do wymiany rzeczy (sprzedawca jest zobowiązany do wymiany rzeczy) lub

- pr prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu ceny zakupu (sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi zapłaconej ceny zakupu).

- Koszty przesłania lub dostarczenia reklamowanego towaru do ATRIA Slovensko s.r.o. ponosi kupujący. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, koszty wysyłki towaru z powrotem do klienta pokrywa ATRIA Slovensko s.r.o.

.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.