Warunki sprzedaży


Ogólne warunki sprzedaży w sklepie internetowym AVIEN.PL

 

ATRIA.PL – sklep internetowy – dom | mieszkanie | ogród

 
 
 
 
 
1. Definicje
 • Sprzedawca - sklep internetowy AVIEN.PL
 • Klient - osoba fizyczna lub prawna dokonująca zakupów u sprzedawcy 
 • towar - produkty lub usługi, oferowane przez sklep internetowy AVIEN.PL
 • zamówienie - umowa kupna, na podstawie której zostaje zrealizowana sprzedaż towaru

2. Zamówienie
Zamówienie powstaje na podstawie jego potwierdzenia w procesie zamawiania towaru w sklepie internetowym, ewentualnie przy zamawianiu towaru za pośrednictwem telefonu bądź poczty elektronicznej. Klient, poprzez wysłanie zamówienia, potwierdza Sprzedawcy, że zgadza się z warunkami sprzedaży sklepu internetowego AVIEN.PL. Warunki sprzedaży są nieodłączną częścią zrealizowanego zamówienia, czyli umowy kupna.

3. Anulowanie zamówienia
 1. Klient ma prawo anulować zamówienie bez podania przyczyny do czasu wysyłki zamówionego towaru z magazynu ATRIA Slovensko, P. Mudroňa 5, Žilina, za pośrednictwem adresu e-mail: info@avien.pl . Informacja o wysyłce zostanie przekazana Klientowi w wiadomości e-mail lub telefonicznie. W zgłoszeniu anulowania zamówienia, Klient ma obowiązek podać numer zamówienia, opis zamówionego towaru, imię i nazwisko oraz adres e-mail. W przypadku anulowania zamówienia, które jest zawarte w podpunkcie A. punktu 3. tego dokumentu, Sprzedawca nie pobiera od Klienta żadnych opłat, związanych z anulowaniem zamówienia. W przypadku, gdy Klient zapłacił Sprzedawcy cenę zakupu lub jej część, w okresie czasu do anulowania zamówienia, Sprzedawca ma obowiązek zwrócić już zapłaconą cenę zakupu lub jej część w terminie nieprzekraczającym 15 dni roboczych, za pośrednictwem przelewu na konto bankowe Klienta.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia lub jego części, w przypadku gdy Klient podał w zamówieniu fałszywe lub błędne dane osobowe, albo gdy towar nie jest już produkowany lub gdy jego cena w sklepie uległa znaczącej zmianie. W takich przypadkach Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych procedur. W przypadku anulowania zamówienia Sprzedawca nie pobiera od Klienta żadnych opłat, związanych z anulowaniem zamówienia. W przypadku, że Klient już zapłacił Sprzedawcy cenę zakupu lub jej część, w okresie do czasu anulowania zamówienia, Sprzedawca ma obowiązek zwrócić już zapłaconą cenę zakupu lub jej część w terminie nie przekraczającym 3 dni roboczych od chwili anulowania zamówienia, za pośrednictwem przelewu na konto bankowe Klienta.

4. Odstąpienie od umowy kupna
 1. Klient, który nie kupuje towaru w zakresie działalności gospodarczej posiada ustawowe prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny do 7 dni roboczych od momentu odebrania towaru (tylko osoba fizyczna) bez względu na to, czy towar został rozpakowany z oryginalnego opakowania, był wypróbowany lub został odesłany bez oryginalnego opakowania. Z odstąpieniem od umowy kupna w czasie ustawowym, związane są następujące warunki:
 2. » o zamiarze odstąpienia od umowy Klient musi oznajmić Sprzedawcy jak najszybciej w formie pisemnej na adres e-mail: info@avien.pl, lub pocztą na adres Sprzedawcy, wraz z towarem, kopią faktury i numerem konta bankowego, na które mają być zwrócone pieniądze 
  » towar musi być wysłany priorytetowym listem poleconym za potwierdzeniem, ale nie za pobraniem. Osobą wysyłającą musi być Klient.
 3. W przypadku, gdy Klient odstąpi od umowy i doręczy Sprzedawcy towar, Sprzedawca ma obowiązek zwrócić Klientowi już zapłaconą cenę zakupu, wliczając w to koszty zamówienia towaru, w terminie nieprzekraczającym 15 dni roboczych od doręczenia odstąpienia od umowy kupna i doręczenia towaru Sprzedawcy, za pośrednictwem przelewu bezgotówkowego na wskazane przez Klienta konto bankowe. Osobą wysyłającą musi być Klient.
 4. W przypadku, gdy Klient, nie spełni warunków, wymienionych w podpunkcie A. punktu 4. tego dokumentu, odstąpienie od umowy kupna jest nieważne i Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu ceny zakupu Klientowi oraz ma prawo do pokrycia kosztów, związanych z ponownym wysłaniem towaru do Klienta.
 5. Jeśli Sprzedawca i Klient nie postanowią inaczej, Klient nie może odstąpić od umowy, której przedmiotem są:
  a) świadczenie usługi, w przypadku gdy za zgodą Klienta, świadczenie usługi rozpoczęło się przed upłynięciem terminu na odstąpienie od umowy, zgodnie z punktami od 1. do 3,
  b) sprzedaż towaru lub świadczenie usługi, których cena jest zależna od wahań cen na rynku finansów, na które Sprzedawca nie ma wpływu,
  c) sprzedaż towaru wykonanego na prywatne zamówienie Klienta lub towaru przeznaczonego wyłącznie dla jednego Klienta lub towaru, który ze względu na jego właściwości nie może zostać zwrócony lub towaru, który szybko ulega zniszczeniu,
  d) sprzedaż materiałów dźwiękowych lub obrazowych lub programów komputerowych,22) które Klient rozpakował
  e) sprzedaż gazet, czasopism i periodyków,

5. Warunki dostawy
 1. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana w jak najszybszym terminie, w zależności od dostępności towaru w magazynie i warunków pracy Sprzedawcy. Termin zrealizowania zamówienia to zazwyczaj od 1 do 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia. W razie dłuższego czasu dostawy, Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Klienta.
 2. Miejsce odbioru lub wysłania towaru jest wyznaczane przez Klienta przy zamawianiu towaru. Za realizację zamówienia jest uważane odebranie towaru przez Klienta. Dostarczenie towaru na wskazany adres zapewnia Sprzedawca. Wysyłka z towarem zawsze zawiera fakturę (dowód zakupu towaru) i instrukcję obsługi, ewentualnie kartę gwarancyjną.
 3. Klient ma obowiązek odebrać towar w miejscu, które wskazał w zamówieniu. O terminie dostawy Sprzedawca ma obowiązek poinformować Klienta telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jeśli Klient odmówi przyjęcia towaru od kuriera lub dostawę będzie trzeba powtórzyć więcej niż dwa razy, z powodu nieobecności Klienta w miejscu wskazanym w zamówieniu, wszystkie koszty z tym związane ponosi Klient.

6. Płatności
 1. Sposób płatności wybiera Klient przy zamawianiu towaru poprzez zaznaczenie wybranej opcji. Gwarantowany czas dostawy na wskazany adres to 24 - 48 godzin od momentu wysyłki towaru z magazynu ATRIA Slovensko, P. Mudroňa 5, Žilina. Dostawa w dniach roboczych (8-16 godz.). Tuż przed dostarczeniem przesyłki kurier może się skontaktować z Klientem telefonicznie, aby ustalić dokładny czas dostawy. Płatność za towar może być zrealizowana za pośrednictwem przelewu bankowego z góry lub za pobraniem. Klient ma obowiązek skontrolować przesyłkę przed odebraniem i przyjąć ją tylko jeśli opakowanie zewnętrzne nie jest uszkodzone. W przypadku uszkodzenia opakowania, można odebrać towar, ale należy napisać zastrzeżenia w liście przewozowym. Natychmiast po odbiorze przesyłki towar należy przejrzeć i skontrolować, czy opakowanie i zawartość są kompletne, w przypadku uszkodzenia towaru lub niekompletnej przesyłki, prosimy o zgłoszenie tego faktu Sprzedawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacje z powodu uszkodzeń mechanicznych lub niekompletnej przesyłki, po podpisie listu przewozowego, które nie zostaną zgłoszone natychmiast, najpóźniej do 12 godzin, nie będą uwzględniane, ze względu na warunki transportowe spedytora! Towar można odebrać również osobiście w naszym magazynie w Žilinie, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 2. Przy zamówieniu zagranicę Sprzedawca ustala płatność za przesyłkę indywidualnie, według wagi przesyłki i kraju wysyłki. Przy wysyłce zagranicę obowiązuje płatność z góry, na podstawie przesłanej wcześniej faktury pro-forma.
 3. Sprzedawca ma prawo odstąpić od sprzedaży albo transportu w przypadku błędnej ceny, spowodowanej błędem programisty, referenta.

7. Gwarancja, reklamacje i serwis
 1. Okres gwarancyjny obowiązuje 24 miesiące od dnia zawarcia umowy kupna, wyjątkiem są konkretne przypadki, kiedy okres gwarancyjny jest inny, i upływa od dnia odebrania towaru i potwierdzenia potrzebnych dokumentów związanych z towarem przez upoważnioną osobę.
 2. Klient ma obowiązek niezwłocznie zgłosić reklamację u Sprzedawcy, natychmiast po stwierdzeniu uszkodzenia, w innym wypadku Klient traci prawo na bezpłatne usunięcie wady.
 3. Klient ma prawo  u Sprzedawcy zrealizować reklamację tylko tego towaru, który posiada wady z winy producenta, dostawcy lub Sprzedawcy, obowiązuje na niego gwarancja i został kupiony u Sprzedawcy.
 4. Podczas okresu gwarancyjnego Klient ma prawo do bezpłatnego usunięcia wady po przekazaniu towaru łącznie z akcesoriami, dokumentacją, instrukcją, upoważnionemu przedstawicielowi Sprzedawcy z potwierdzeniem zapłaty, ewentualnie kartą gwarancyjną i krótkim opisem wady.
 5. Prawo do gwarancji zanika w przypadku, gdy do wady doszło na skutek uszkodzenia mechanicznego, spowodowanego przez Klienta, niewłaściwego użytkowania produktu, braku zgłoszenia wad przy odbiorze towaru, przechowywania i użytkowania towaru w nieodpowiednich, pod względem wilgotności, warunkach, chemicznych i mechanicznych wpływów na środowisko, w jakim powinien znajdować się towar, zaniedbaniem towaru, uszkodzeniem towaru, spowodowanym nadmiernym obciążeniem lub używaniem niezgodnym z warunkami zawartymi w dokumentacji, ogólnymi zasadami użytkowania, normami technicznymi lub zasadami bezpieczeństwa lub innym niedotrzymaniem warunków gwarancji. Gwarancja nie obejmuje również wad, powstałych na skutek klęsk żywiołowych i upłynięciem okresu gwarancyjnego towaru. Gwarancja nie dotyczy normalnego zużycia produktów (lub ich części) spowodowanego używaniem. Krótsza żywotność towaru nie może więc być uważana za wadę i nie podlega reklamacji.
 6. Reklamowany produkt należy przesłać z powrotem pocztą, ewentualnie kurierem, jeśli jest to towar większych rozmiarów, na adres naszego biura, jeśli Sprzedawca nie zdecyduje inaczej. Reklamowany produkt Klient może przekazać Sprzedawcy również osobiście w biurze, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym – z powodu elastycznych godzin pracy.
 7. Sprzedawca lub upoważniona osoba wyda Klientowi potwierdzenie dokonania reklamacji towaru w odpowiedniej formie, wybranej przez Sprzedawcę, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej lub w formie pisemnej pocztą. Potwierdzenie powinno być doręczone natychmiast, bez zbytecznej zwłoki, najpóźniej razem z dokumentem o dokonaniu reklamacji.
 8. Sprzedawca ma obowiązek określić sposób dokonania reklamacji do 3 dni od początku procesu reklamacyjnego (dzień przyjęcia reklamowanego towaru), w uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza jeśli konieczne jest złożona ocena techniczna stanu towaru, najpóźniej do 30 dni od dnia rozpoczęcia procesu reklamacyjnego. Po określeniu sposobu dokonania reklamacji, Sprzedawca lub osoba upoważniona, dokona reklamacji natychmiast, w uzasadnionych przypadkach może jej dokonać w późniejszym czasie. Dokonanie reklamacji nie może jednak przekroczyć 30 dni od chwili potwierdzenia reklamacji. Po upłynięciu czasu na dokonanie reklamacji Klient ma prawo do odstąpienia od umowy lub wymiany towaru na nowy.
 9. Klient może skorzystać z gwarancji pod adresem ATRIA Slovensko s.r.o.,  P. Mudroňa 5, Žilina

Prawa Klienta przy dokonywaniu reklamacji:
 • W przypadku wady możliwej do usunięcia, Klient ma prawo do bezpłatnej i prawidłowej naprawy, dokonanej w terminie. O sposobie usunięcia wady decyduje Sprzedawca i ma on obowiązek usunąć wadę bez zbędnej zwłoki. Klient, zamiast usunięcia wady, może żądać wymiany wadliwego towaru na niewadliwy, jeśli w wyniku tego nie powstaną dla Sprzedawcy nieproporcjonalne koszty, ze względu na cenę towaru lub istotność wady.
 • W przypadku pojawienia się wady nieusuwalnej, która uniemożliwia prawidłowe użytkowanie w przeznaczonym celu, Klient ma prawo do wymiany produktu bądź odstąpienia od umowy (włączając w to zwrot pieniędzy).
 • W przypadku, gdy przedmiot posiada jednocześnie co najmniej trzy różne, usuwalne wady, przy czym każda z nich uniemożliwia prawidłowe użytkowanie, Klient ma prawo do wymiany towaru lub zwrotu pieniędzy. Takie samo prawo posiada w przypadku, gdy ta sama wada, po dwukrotnej naprawie, pojawi się po raz trzeci w trakcie okresu gwarancyjnego.
Reklamacja jest uważana za dokonaną - w chwili ukończenia procesu reklamacyjnego przekazaniem naprawionego produktu, wymianą produktu, zwrotem ceny zakupu towaru, zapłaceniem proporcjonalnej zniżki ceny produktu, pisemnym wezwaniem do przejęcia realizacji lub jej uzasadnionym odrzuceniem.

Procedura reklamacji:
Przy dokonywanie reklamacji prosimy o zachowanie następującej procedury:
 1. Wysłanie wiadomości e-mail na nasz adres info@avien.pl, gdzie należy podać swoje imię i nazwisko oraz numer telefonu, nazwę produktu, numer katalogowy, numer faktury i opis wady.
 2. Do 24 godzin (w dni robocze) do Klienta zostanie przesłana informacja o dalszej procedurze, wraz z adresem, na który należy wyłać reklamowany towar.
 3. Wysłanie towaru na podany adres razem z opisem wady, kopią faktury, ewentualnie potwierdzoną kartą gwarancyjną. W przypadku, gdy adres dostawy naprawionego produktu różni się od adresu na fakturze, należy podać aktualny adres oraz numer telefonu.
W interesie własnym, w celu przyśpieszenia procesu reklamacji, prosimy o przesyłanie reklamowanych produktów na adres podany w wiadomości.

8. Postanowienia końcowe
W przypadku sytuacji, których nie określa i nie reguluje niniejszy dokument, obowiązują ogólne przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 2002, Nr 141, poz. 1176), z późniejszymi zmianami, obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej. Ewentualne spory powstałe z niespełnienia tych warunków będą regulowane w zgodzie z obowiązującymi przepisami Kodeksu handlowego lub Kodeksu Cywilnego.
Klient oświadcze, że przed złożeniem zamówienia zapoznał się z niniejszymi Warunkami sprzedaży i w pełni się z nimi zgadza.
W przypadku chęci uzyskania jakichkolwiek informacji, należy skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednctwem formularza kontaktowego lub telefonicznie pod numerami telefonu, podanymi w kontaktach.chat +421 917 133 662 info@avien.pl Masz pytanie?
Napíšte nám správu clear
Správa bola odoslaná. ZATVORIŤ