Reklamacje

Reklamacja towaru zakupionego w sklepie internetowym AVIEN.PL

 

- W przypadku pojawienia się wady w zakupionym towarze, konsument ma prawo do reklamacji towaru. Aby proces reklamacyjny przebiegł prawidłowo, reklamowany towar musi być czysty, kompletny i spełniać ogólne wymagania dotyczące higieny.

- Konsument przy użytkowaniu towaru ma obowiązek dotrzymywać, oprócz ogólnych zasad użytkowania produktu, również warunków zawartych w karcie gwarancyjnej i instrukcji obsługi produktu, korzystać i dbać o towar zgodnie z jego pierwotnym przeznaczeniem oraz nie może naruszyć plomby, jeśli towar jest zaplombowany.
Miejsce dokonania reklamacji:

- Konsument dokonuje reklamacji w firmie AVIEN.PL, jeśli wada towaru nie wymagała naprawy w serwisie technicznym. W przypadku reklamacji kotłów gazowych klient dokonuje reklamacji u producenta, wyłącznie za pośrednictwem serwisanta, który podłączał i uruchamiał kocioł. Reklamacji pozostałych produktów, jak pomp, rur, złączek, uchwytów, termostatów, klient ma prawo dokonać u sprzedawcy.


- Aby obowiązywało prawo odpowiedzialności za wady (reklamacja) wystarczy dokument potwierdzający zakup towaru (paragon lub faktura). Okazanie dokumentu potwierdzającego zakup towaru, w celu reklamacji wystarcza również w przypadku, gdy została wystawiona karta gwarancyjna, ale klient aktualnie nie jest w jej posiadaniu. W takim przypadku reklamacja zostanie uznana.Odpowiedzialność sklepu internetowego AVIEN.PL

- Przy sprzedaży towaru, sprzedawca jest odpowiedzialny za to, że towar jest zgodny z konsumencką umową kupna, t.j. że sprzedawany produkt posiada jakość i cechy użytkowe określone w umowie, opisane przez sprzedawcę, producenta lub osobę upoważnioną, lub oczekiwane na podstawie zrobionej przez nich reklamy, ewentualnie jakość i cechy użytkowe, którymi zwykle charakteryzują się produkty tego rodzaju, że odpowiada oczekiwaniom, przepisom prawnym, występuje w określonej odpowiedniej ilości, rozmiarze i wadze oraz jest przeznaczony do celów, określonych przez sprzedawcę lub takich, które zwykle są przeznaczeniem produktów tego rodzaju.

- W przypadku, że towar przy odbiorze posiada wady, jest to sprzeczne z konsumencką umową kupna.

- Sprzedawca jest odpowiedzialny w stosunku do konsumenta, za wady, które się ujawniają, jako sprzeczne z konsumencką umową kupna, po przyjęciu towaru w okresie gwarancyjnym. W takim przypadku Sprzedawca odpowiada za wadę bez spełnienia warunków dotyczących okresu gwarancyjnego.


 - W przypadku przyjęcia reklamacji musi zostać wydany dokument dla klienta, z podaną datą dokonania reklamacji, nazwą reklamowanego towaru, informacjami o czasie i miejscu zakupu towaru oraz cenie, za jaką został kupiony towar.

- W przypadku zgłoszenia reklamacji przez konsumenta, pracownik działu reklamacji ma obowiązek skontrolować podanie o reklamację i zdecydować o jej realizacji. Realizacja reklamacji nie powinna przekroczyć 30 dni od chwili przyjęcia reklamacji.


Terminy na dokonanie reklamacji

- Sprzedawca odpowiada za wady produktu nieżywnościowego w okresie 24 miesięcy od przyjęcia towaru przez konsumenta, pod warunkiem, że na towarze, jego opakowaniu, instrukcji lub w karcie gwarancyjnej nie został podany dłuższy okres. W karcie gwarancyjnej sprzedawca określa warunki i zakres takiego dłuższego okresu gwarancyjnego.


- Sprzedawca nie wyda karty gwarancyjnej, jeśli konsument tego nie zażąda. Na żądanie konsument, sprzedawca ma obowiązek wydać listy gwarancyjny. Jeśli umożliwia to istotność rzeczy, wystarczy, że sprzedawca zamiast karty gwarancyjnej wyda konsumentowi dokument potwierdzający zakup towaru i wyjaśni konsumentowi, że do zgłoszenia reklamacji wystarczy potwierdzenie zakupu.

- Sprzedawca wydaje karty gwarancyjne w przypadku, gdy okres gwarancyjny przekracza 24 miesiące, oferowane na własne produkty i na sprzedawane produkty, gdy kartę gwarancyjną dołączył producent. 


- W przypadku, gdy reklamacja została zrealizowana poprzez naprawę produktu, okres gwarancyjny ulega przedłużeniu o czas od chwili dokonania reklamacji do dnia, w którym konsument ma obowiązek, po ukończeniu naprawy, odebrać towar, w przypadku gdy tego nie zrobił. Sprzedawca ma obowiązek wydać klientowi potwierdzenie o tym, kiedy skorzystał z tego prawa, o dokonaniu naprawy oraz o czasie jej trwania.

- Jeśli reklamacja została zrealizowana poprzez wymianę na produkt bez wad, obowiązuje na ten produkt nowy okres gwarancyjny, począwszy od dnia odbioru nowego towaru lub od dnia, w którym klient miał odebrać towar po zrealizowaniu reklamacji.


- W przypadku, gdy klient nie odebrał rzeczy po zrealizowaniu reklamacji (maksymalnie po 30 dniach od chwili przyjęcia reklamacji), pomimo tego, że informacja o zrealizowaniu reklamacji została do niego wysłana listem poleconym z wezwaniem do odbioru towaru, postępowanie sprzedawcy jest następujące:

 


Prawa konsumenta - klienta od AVIEN.PL

- Przy wadach towaru, które konsument zgłosi w czasie trwania okresu gwarancyjnego, w przypadku wad usuwalnych, ma on prawo do tego, aby wada została bezpłatnie, skutecznie i w określonym czasie usunięta. Sprzedawca ma obowiązek usunąć wadę bez zbędnej zwłoki. Nieadekwatność kosztów oceni kierownik sklepu, zgodnie z instrukcjami otrzymanymi z działu Sprzedaży i Marketingu. W podobny sposób oceni możliwość wymiany wadliwego produktu na niewadliwy. W przypadku wymiany towaru nie jest ważne, czy ten produkt był już używany.

- W przypadku wad, które są nieusuwalne i uniemożliwiają prawidłowe korzystanie z produktu, konsument ma prawo:

– do wymiany towaru (sprzedawca ma obowiązek wymienić towar) lub

– prawo do odstąpienia od umowy i żądania zwrotu kosztów zakupu (sprzedawca ma obowiązek zwrócić konsumentowi koszty zakupu).

- Koszty wysyłki lub doręczenia reklamowanego towaru do siedziby firmy ATRIA Slovensko s.r.o. pokrywa klient. W przypadku oceny zgłoszenia reklamacji jako zasadnej, koszty dostarczenia towaru z powrotem do klienta pokrywa firma ATRIA Slovensko s.r.o.chat +421 917 133 662 info@avien.pl Masz pytanie?
Napíšte nám správu clear
Správa bola odoslaná. ZATVORIŤ