Przetwarzanie danych osobowych

ZASADY OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

 

I. Przepisy wstępne

 

 1. Dla celów niniejszej Polityki przyjmuje się, że:
  1. ATRIA SK, sro, z adresem: P. Mudroňa 5, 011 38 Žilina, Republika Słowacka, IČO: 45 473 480, numer VAT: SK2023009659 (zwany dalej "Operatorem")
  2. Dane osobowe: imię i nazwisko, tytuł, adres e-mail, numer telefonu, adres rozliczeniowy, adres dostawy, data urodzenia, adres IP, pliki cookie.
 2. Operator e-sklepu  www.avien.pl  jako Administrator Danych Osobowych informuje o sposobie i zakresie przetwarzania Danych Osobowych, w tym o zakresie praw Abonenta (zdefiniowanym poniżej) związanym z przetwarzaniem jego Danych Osobowych.
 3. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z następującymi przepisami, w szczególności:
  1. Ustawa nr 18/2018 Z. z. w sprawie ochrony danych osobowych, z późniejszymi zmianami,
  2. Rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady (zwane dalej "rozporządzeniem")
 4. Uczestnikiem jest osoba fizyczna, która kupuje od operatora towarów i usług.
 5. Operator to osoba fizyczna, która prowadzi ten sklep internetowy w celu sprzedaży towarów i usług subskrybentowi. W związku z powyższym przetwarzamy dane osobowe:
  1. w zakresie, w jakim zostały dostarczone w związku z zamówieniem Produktów i / lub Usług Operatora, odpowiednio. w negocjacjach dotyczących zawarcia umowy z Operatorem, a także w związku z zawartą umową
  2. dla celów wymienionych poniżej w art. II. z podstawami prawnymi tam nakreślonymi

 

 

II. Cel i czas przetwarzania danych osobowych

 

 1. Operator przetwarza dane osobowe w następujących celach:
  1. wykonanie umowy lub innego zobowiązania i świadczenie usług:
   1. dane osobowe będą przetwarzane w trakcie negocjacji dotyczących zawarcia umowy pomiędzy Operatorem a Uczestnikiem zarówno w celu zawarcia umowy, jak i czasu trwania stosunku umownego;
   2. Wysyłanie kwestionariuszy satysfakcji: Wysyłanie kwestionariuszy satysfakcji w celu ulepszenia usług świadczonych klientom po utworzeniu zamówienia, rezerwacji lub sprzedaży bezpośredniej. Czas przetwarzania danych osobowych wynosi w tym przypadku 3 lata;
   3. działania marketingowe: aby ukończyć działanie marketingowe, ocenić, zakończyć, wygrać itp. Czas przetwarzania: w okresie marketingowym.
  2. zgodność z obowiązkiem prawnym (w szczególności księgowość, podatki i archiwizacja, zapewnienie pomocy organom administracyjnym, policji, sądownictwu itp.):
   1. dokument podatkowy będzie przechowywany przez 10 lat po rozwiązaniu umowy: W celu wypełnienia prawnego obowiązku archiwizacji dokumentów księgowych zgodnie z ustawą nr. 563/1991 Coll. o rachunkowości z późniejszymi zmianami, Dane osobowe będą dalej przetwarzane i przechowywane przez 10 lat od roku następującego po roku, w którym zawarto umowę między Operatorem a Subskrybentem;
   2. wypełnienie zobowiązań w związku z korzystania z prawa do wadliwego wykonania, zapewniając administracji współpracy, policja, sąd: Operator jest uprawniony do przetwarzania podstawowy osobisty, identyfikacyjne i dane kontaktowe danych abonenckich od towarów i transmisji danych między klientem w ciągu 4 lat od dnia wygaśnięcia gwarancji czas na towary.
  3. uzasadnione interesy Operatora, ochrona praw i chronione interesy Operatora:
   1. skuteczna ochrona praw operatora w przypadku sporu. Czas przetwarzania ustala się na 4 lata od wygaśnięcia okresu gwarancji na towary i jest przedłużany o czas trwania sporu;
   2. uzasadnione interesy operatora polegają ponadto na wysyłaniu powiadomień biznesowych (ofert i indywidualnych ofert) zgodnie z § 7 ust. 3 ustawy nr. 480/2004 Coll. w odniesieniu do niektórych usług społeczeństwa informacyjnego i zgodnie z klauzulą ​​47 rozporządzenia, jeżeli operator uzyska dane do kontaktu elektronicznego w związku ze sprzedażą towarów i usług subskrybentowi.
  4. usługi marketingowe i biznesowe Usługodawcy:
   1. masowa dostawa produktów i usług: wysyłanie ogólnych powiadomień o reklamach bez kierowania do określonej grupy odbiorców. Czas przetwarzania danych osobowych wynosi w tym przypadku 3 lata;
   2. Indywidualna oferta: Wysyłanie ogłoszeń promocyjnych po przejrzeniu niektórych aspektów osobistych związanych z osobą fizyczną. Operator nie prowadzi profilowania zgodnie z art. 22 rozporządzenia, ponieważ nie jest to zautomatyzowane przetwarzanie, lecz ręczne tworzenie indywidualnych ofert. Czas przetwarzania danych osobowych wynosi w tym przypadku 3 lata;
   3. pliki cookie: krótkie pliki tekstowe generowane przez serwer sieciowy i przechowywane na komputerze za pośrednictwem przeglądarki. Wyróżnia się dwa typy. Przede wszystkim pliki cookie są wymagane w celu zapewnienia funkcjonowania i analizy witryny (nie można odmówić zgody na przesyłanie drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci łączności elektronicznej za pomocą tych plików cookie) (zwanych dalej "ciasteczkami technicznymi"). Jest to również plik cookie, który ocenia pewne aspekty osobiste związane z konkretną osobą ("pliki cookie dotyczące reklam i marketingu"). Korzystając z drugiego rodzaju plików cookie, subskrybent musi wyrazić zgodę. W tym przypadku czas przetwarzania wynosi 3 lata. Więcej informacji i warunków znajduje się w art. W tych wytycznych.

 

 1. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
  1. Wykonanie umowy  - w przypadku zamówienia towaru i założenia konta użytkownika lub w przypadku udziału w konkursie konsumenckim.
  2. Zgoda  - w szczególności w związku z wysyłaniem informacji handlowych o nowościach i aktualnych ofertach lub innych formach marketingu, podczas wysyłania komunikatów o pracę lub umieszczania kandydatów w Bazie danych kandydatów. Każda zgoda jest dobrowolna i możesz ją odwołać w dowolnym momencie, ale nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jego usunięciem.
  3. Zgodność z obowiązkami prawnymi  - przy przechowywaniu danych na rachunkach lub udostępnianiu danych rządowi i innym organom, które nadzorują działalność operatora lub zajmują się sporami lub wykonaniem decyzji.
  4. Uzasadniony interes  - w ulepszaniu i personalizowaniu naszych usług, niektórych działaniach marketingowych lub bezpieczeństwie i ochronie praw. W takich przypadkach operator zawsze oceni, czy przetwarzanie nie będzie stanowić niewłaściwej ingerencji w prawa uczestnika.

 

 

III. Prywatność i przetwarzanie informacji

 

 1. Jeżeli Abonent nie dostarczy swoich Danych Osobowych, nie będzie możliwe zawarcie umowy z Operatorem i / lub dostarczenie mu usług z tego wynikających. W tym kontekście dane osobowe są niezbędne do świadczenia określonej Usługi lub Produktu na rzecz Operatora.
 2. Po upływie terminów, o których mowa w art. II. Operator usuwa lub anonimizuje Dane Osobowe.
 3. Abonent jest zobowiązany do przekazania Operatorowi wyłącznie prawdziwych i dokładnych Danych Osobowych. Abonent jest odpowiedzialny za dokładność, dokładność i prawdziwość dostarczonych Danych Osobowych. Operator nie ponosi odpowiedzialności za dokładność dostarczonych danych.
 4. Operator dokłada wszelkich starań, aby uniknąć nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych.
 5. Operator ma prawo przekazać dane osobowe abonentów do osób trzecich, w następującym celu: aby zakończyć proces zamawiania, dostawy towarów, wysyłania wiadomości handlowych, oceny satysfakcji klienta, usługi wsparcia klienta, obsługi reklamacji, nowej rejestracji użytkownika.
 6. Dane osobowe są i będą przetwarzane elektronicznie w sposób niezautomatyzowany.
 7. Operator nie zamierza przekazywać żadnych danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Operator przetwarzania danych nie stosuje automatycznego indywidualnego podejmowania decyzji, w tym profilowania w sekcji 28 1 i 4 ustawy.

 

 

 

IV. Prawa dotyczące procesorów (informacje o subskrybentach)

 

 1. Prawa do prywatności subskrybenta:
  1. prawo do żądania od Operatora dostępu do jego Danych Osobowych;
  2. prawo do naprawy dostarczonych Danych Osobowych;
  3. prawo do usunięcia podanych danych osobowych ("zapomniane" prawo);
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do złożenia skargi do Biura Ochrony Danych Osobowych;
  6. prawo do przekazywania danych osobowych innemu operatorowi;
  7. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  8. prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 2. Uczestnik może mieć prawa wynikające z par. 1 niniejszego artykułu stosuje się w postaci życzenie w info@avien.pl .
 3. W przypadku, gdy uczestnik uznał, że operator wykonuje przetwarzanie jego danych osobowych, które są niezgodne z ochroną życia prywatnego i osobistego lub z naruszeniem stosownych przepisów, w szczególności w przypadku gdy dane osobowe są nieprawdziwe w stosunku do celu ich przetwarzania, może :
  1. Operator poprosić o wyjaśnienie, a e-mail do info@avien.pl .
  2. sprzeciwu wobec przetwarzania i żądania e-mail wysłany na adres info@avien.pl , że operator zapewnia eliminację odtworzonym stanie (np. blokowanie, korekta, uzupełnienie lub likwidacji danych osobowych). Operator niezwłocznie podejmuje decyzję w sprawie sprzeciwu i informuje Subskrybenta. Jeżeli operator nie wywiązuje się z opozycją, strona ma prawo zwrócić się bezpośrednio do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Niniejsze postanowienie nie narusza prawa Uczestnika do bezpośredniego kontaktu z Biurem Ochrony Danych Osobowych z jego własnej inicjatywy.
 4. W przypadku skorzystania przez Abonenta z jakichkolwiek uprawnień wynikających z niniejszego artykułu, Operator jest zobowiązany do udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni od otrzymania wniosku przez Abonenta do Operatora.
 5. Przystąpienie do wniosku o skorzystanie z prawa na podstawie artykułu IV 1) a) i f) jest możliwe tylko za pomocą wiadomości z gwarantowanym podpisem elektronicznym Abonenta lub listu z podpisanym urzędowo podpisem na adres siedziby Operatora. Wniosek musi zawierać adres e-mail, na który wysłana zostanie wiadomość weryfikacyjna w celu potwierdzenia tożsamości wnioskodawcy.
 6. Jeżeli Uczestnik skorzysta z niektórych praw wynikających z Artykułu IV. 1, Operator ma prawo zażądać identyfikacji Abonenta. Wniosek o dostęp do danych osobowych musi zatem zostać przesłany z adresu e-mail wnioskodawcy. Jeżeli wniosek zostanie złożony w innej formie lub z innego adresu e-mail, Operator ma prawo wymagać dodatkowej weryfikacji w formie odpowiedzi na e-mail weryfikacyjny. Jeżeli wnioskodawca nie udowodni swojej tożsamości w ciągu 14 dni od wysłania e-maila weryfikacyjnego, jego wniosek o prawa z art. IV nie będzie stosowany. ODS. 1 otrzymał i dlatego nie jest wyposażony.
 7. Operator jest uprawniony w przypadku wielokrotnego i nieuzasadnionego wniosku o dostarczenie fizycznej kopii przetwarzanych danych osobowych w celu pobrania rozsądnej opłaty za koszty administracyjne z nią związane.

 

 

V. Kategorie odbiorców, strony trzecie i pliki cookie

 

 1. Operator nie udostępnia, nie ujawnia ani nie ujawnia danych osobowych, ale może udostępniać takie informacje zewnętrznym dostawcom usług. Dane są udostępniane tylko w zakresie niezbędnym do sprzedaży i świadczenia usługi zgodnie z warunkami handlowymi. Dane udostępnione, gdy:
  1. Dokonywanie zakupów, w przypadku gdy dane mogą być dostarczane w niezbędnym zakresie:
   1. Heureka Shopping sro, Karolinská 650/1 186 00 Prague 8 - Karlín, Republika Czeska, C 218977, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze, ID: 02387727, numer VAT: CZ02387727
  2. Przygotowanie, w przypadku gdy dane mogą być dostarczone w niezbędnym zakresie:
   1. IN TIME, sro, Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego Bratislava I, Section Sro, nr. 4376 / B, IČO: 31 342 621, numer VAT: 2020337451
   2. Słowacki Parcel Service Ltd., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka nad Dunajem, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bratysławie I, sekcja C, sygn. 3215 / B, IČO: 31 329 217, numer VAT: 2020351993
   3. DHL Parcel Slovensko spol. S ro. s ro, Na pantoch 18, 831 06 Bratislava, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Okręgowego Bratislava I, Section Sro, Insert č. 100759 / B, IČO: 47 927 682, numer VAT: 2024147400
   4. Geis działki SK sro, Trňanská 8, 960 01 Zvolen, zarejestrowana w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bańskiej Bystrzycy, Sekcja Sro, nr pliku 21503 / S
   5. Geis SK sro, Trňanská 6, 960 01 Zvolen, zarejestrowana w Rejestrze Handlowym Sądu Rejonowego w Bańskiej Bystrzycy, sekcja Sro, wstawienie nr. 2083 / S, IČO: 31 324 428, numer VAT: 2020452687
  3. Obsługa, aktualizacja i konserwacja strony internetowej; dane osobowe są udostępniane, w niezbędnym zakresie, również w stopniu niezbędnym dostawcom świadczącym usługi tworzenia i zarządzania usługami dla operatora, które mogą być zapewnione przez:
   1. Shopsys sro, Koksary 1096/10, 702 00 Ostrava, Republika Czeska, C51890, zarejestrowana w Sądzie Rejestrowym w Ostrawie, ID: 27 790 487, Numer identyfikacji podatkowej: CZ27790487
  4. Dostarczanie reklam i analizowanie danych z nich, przy czym dane są dostarczane w niezbędnym zakresie:
   1. Google Analytics - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
   2. Google AdWords - Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
   3. Facebook Pixel - Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor Dublin 2, Irlandia
 2. Cookies
  1. Pliki cookie techniczne są wykorzystywane przez operatora do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, a zgoda na ich wykorzystanie przez uczestnika nie jest wymagana.
  2. Pliki cookie reklamowe i marketingowe są wykorzystywane przez operatora do przeglądania treści poprzednich preferencji subskrybentów i wyświetlania reklamy zgodnie z zainteresowaniami uczestnika, podczas gdy pliki cookie dotyczące reklamy i marketingu są przechowywane przez operatora tylko na podstawie zgody subskrybenta.
  3. Abonent ma prawo do odrzucenia lub usunięcia plików cookie, a Operator informuje, że takie działanie może spowodować częściową lub całkowitą awarię strony internetowej www.avien.pl
  4. Informacje o przeglądarce i sposób ustawiania preferencji dotyczących plików cookie są dostępne na następujących stronach internetowych:
   1. Chrom
   2. Firefox
   3. Internet Explorer

 

 

 

VI. Przepisy końcowe

 

 1. Wszelkie stosunki prawne wynikające z przetwarzania danych osobowych podlegają prawu Republiki Słowackiej, niezależnie od tego, gdzie do nich dostęp został udostępniony. Właściwe sądy słowackie są właściwe do rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z ochroną prywatności między Abonentem a Operatorem.
 2. Osoba zainteresowana (Abonent) ma prawo skontaktować się z Biurem Ochrony Danych Osobowych (https://dataprotection.gov.sk/uoou/en).
 3. Niniejsze zasady wchodzą w życie z dniem 25.05.2018.chat 732 945 933 info@avien.pl Masz pytanie?
Napíšte nám správu clear
Správa bola odoslaná. ZATVORIŤ